Zemné práce

Zemné práce sú práce, ktoré bezprostredne súvisia s rozpájaním, premiestňovaním a ukladaním (zabudovaním) hornín. Vykonávame násypy a vykopávky pre zemné konštrukcie. Zabezpečujeme úpravu a prípravu terénu pre stavenisko. Ktoré vykonávame prevažne mechanizmami (zjednodušujú a urýchľujú zemné práce, pričom vzrastá ich objem a výkon) a ručne. Ručne sa realizujú v tých prípadoch ak terénne podmienky neumožňujú použiť mechanizmy, alebo ide o malý rozsah zemných prác, poprípade ak sa jedná o dokončovacie práce. Naša spoločnosť realizuje mechanické rozpojovanie hornín bez použitia trhavín, zaradené až do 5. triedy tažiteľnosti. Podrobne o zemných prácach pojednáva norma STN 73 3050 „Zemné práce“.

Rozsah prác

 • <p>Výkop rýh pre pásové základy, líniové rozvody.</p>

  Výkop rýh pre pásové základy, líniové rozvody.

 • <p>výkop jám a šachiet.</p>

  výkop jám a šachiet.

 • <p>drenážne ryhy naplnené kameňom veľkej frakcie.</p>

  drenážne ryhy naplnené kameňom veľkej frakcie.

 • <p>Stabilizácia svahov a podložia.</p>

  Stabilizácia svahov a podložia.