Naša spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I dňa 23.1.2010. oddiel: Sro, Vložka číslo: 24956/V. Na začiatku svojej existencie sa venovala príprave stavieb a samotnému technickému riadeniu stavieb pre externé spoločnosti. Postupom času sa naša firma prispôsobila požiadavkám trhu „zákazníkom“ a začala realizovať diela prostredníctvom vlastných kapacít. V súčasnosti má naša spoločnosť úspešne zrealizované viaceré diela.